Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje o zdalnym nauczaniu

System oceniania obowiązujący podczas nauki zdalnej

System oceniania z dostosowaniem do zdalnego monitorowania i oceniania postepów ucznia-1.doc

Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego w Zespole Szkół w Głuchowie

Dyrektor ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się szkoła (Będzie ona zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami ze szkoły lub aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie), w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach może podjąć decyzję o: 

1)pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;
2)wdrożeniu trybu nauczania zdalnego;
3)wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego;
4) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zarządzić wprowadzenie zdalnego trybu nauczania. Decyzja ta jest podejmowana w porozumieniu z organem prowadzącym przy jednoczesnej pozytywnej opinii PSSE w Skierniewicach.
Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na zdalną lub hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem nauczanie będzie realizowane wg następujących wariantów:

 1. Nauczania zdalne:
  Pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa 30 min).

Sposób prowadzenia zajęć:

 1. Metoda synchroniczna- zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
 1. Asynchronicznie (uzupełnienie dla metody synchronicznej) – nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje przez pracę w chmurze, łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy, konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów. Udostępnianie materiałów odbywa się za pośrednictwem e-dziennika Librus (zakładka zadanie domowe), strony internetowej szkoły lub poczty elektronicznej.
 2. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły jeżeli sytuacja na to pozwala.
 3. Nauczyciel zdalne nauczanie może prowadzić ze swojego domu.
 4. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, może za zgodą dyrektora, wykorzystać sprzęt dostępny na terenie szkoły do użytkowania w warunkach domowych.
 5. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 6. Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
 7. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Dotyczy to również uczniów z rodzin wielodzietnych.
 8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania i stworzenia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy nauczania zdalnego.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy poprzez e-dziennik oraz dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego

 1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
 • e-dziennika (rekomendowany sposób),
 • poczty elektronicznej e-maili,
 • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
 • komunikatorów.

Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

 1. Nauczyciele opracowują PSO zdalnego nauczania ze swoich przedmiotów, o których informują uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
 3. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
 4. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 5. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
 6. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 7. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e -dziennik lub komunikatory społeczne).
 8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 1. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
 2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
 3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
 7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za:
 1. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
  b. wypracowanie,
  c. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
  d. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
  e. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
  f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
  g. odpowiedź ustną.
 1. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
 2. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
 3. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
 1. Nauczanie hybrydowe

Wariant 1

 1. Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – wg procedur nauki zdalnej obowiązujących w szkole.
 2. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba, że sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę, wtedy organizowane będą zastępstwa w miarę możliwości kadrowych), lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze szkoły.

Wariant 2

We wszystkich oddziałach wprowadza się podział klas pracujących zmianowo:

 • W pierwszym tygodniu stacjonarnie pracują uczniowie klas I-III kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie klasy I w zawodzie technik rolnik. Uczniowie klas II-III kształcący się w zawodach technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klasy I technik mechanizacji rolnictwa pracują w systemie zdalnym.
 • W drugim tygodniu stacjonarnie pracują uczniowie klas II-III kształcący się w zawodach technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klasy I technik mechanizacji rolnictwa, a uczniowie klas I-III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasa I technik rolnik pracuje zdalnie.
 • Klasy IV pracują stacjonarnie.
 • Praktyczna nauka zawodu u pracodawców odbywa się nadal zgodnie z planem, chyba, że wystąpi zagrożenie epidemiologiczne u pracodawcy.

Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej szkoły. W chwili przejścia szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, uczącym się zdalnie prowadzą lekcje on-line w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele!

Poniżej zamieszczamy przydatne informacje w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego.

W celu przygotowania zdalnego nauczania szkoła przeprowadza następujące działania:

 • przygotowuje możliwości zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego;
 • dokonuje analizy możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji;
 • uwzględnia w pracy zdalnej różne potrzeby edukacyjnych uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności;
 • przygotowuje możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, dokonano modyfikacji wewnątrzszkolny system oceniania;
 • opracowano również informację dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

W kształceniu na odległość nauczyciel przygotowuje materiały dydaktyczne, które umieszcza w sieci lub przesyła bezpośrednio swoim uczniom. Przez sieć daje im wskazówki, przekazuje instrukcje kieruje procesem kształcenia, stwarzając warunki do pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej. Uczniowie komunikują się z nauczycielem wchodzą w interakcje z grupą i materiałem kształcenia.

Podstawowym narzędziem w realizacji zdalnego nauczania będzie nasz dziennik elektroniczny. Dopuszczalne są również inne formy komunikowania się wskazane przez nauczyciela. W dzienniku elekronicznym umieszczono szczegółowe instrukcje dotyczące naszej współpracy. Nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji za pośrednictwem dziennika elektronicznego, maila lub za pośrednictwem wychowawców. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z administratorem dziennika - panią Trzeciak.

W edukacji zdalnej dzięki nowym możliwościom komunikacji będą wykorzystane metody pracy ucznia i nauczyciela charakterystyczne dla kształcenia stacjonarnego, a także rozszerzone o nowe formy takie jak: symulacje, seminaria on-line.

Nauczanie zdalne nie pozwala zginąć w klasowym tłumie, a metody kontroli są bardziej wydajne, bo nauczyciel ma dostęp do każdego z uczniów.
Za tego typu edukacją przemawiają:
· Elastyczny sposób uczenia się w dogodnym miejscu czasie i tempie.
· Zapewnienie komfortu psychicznego

Minister Edukacji Narodowej zachęcił do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.epodreczniki.plwww.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

Wiele zależy od nas samych!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Nauczycielu

 •  wspieraj uczniów w nauce;
 • szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Informacja o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców

Informacja o pracy naszej poradni PPPP w Skierniewicach informacja o pracy PPPP w Skierniewicach

Psycholog szkolny:

W tym trudnym dla nas wszystkich okresie zachęcamy Was do korzystania z porad i konsultacji ze szkolnym psychologiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej pani Marzena Mikołajczyk marzenabrocka@op.pl podając w treści maila nazwę naszej szkoły.

Formy i terminy konsultacji dla uczniów:

 • środa 8.30-9.30, e-dziennik, platforma Teams

Formy i terminy konsultacji dla rodziców:

 • środa 15.00-16.00, e-dziennik, platforma Teams