Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konsultacje dla maturzystów

Harmonogram konsultacji

 

Przedmiot

 

 

Termin konsultacji

 

Język polski

IV b wtorek 12.15

IV a wtorek 13.05

Język angielski

Środa 10.25 – 12.00

Język rosyjski

Czwartek 8.40

Język niemiecki

Piątek 10.25

Matematyka

IV a piątek 11.15

IV b piątek 13.00

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W GŁUCHOWIE  W RAMACH ORGANIZOWANIA KONSULTACJI  DLA MATURZYSTÓW I UCZNIÓW ORAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

OD DNIA 18.05.2020 (DLA UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH REWALIDACYJNYCH)

OD DNIA 25.05.2020 (DLA MATURZYSTÓW) oraz od dnia 16.11.2020

OD DNIA 01.06.2020 (DLA UCZNIÓW) 

 1. Informacje ogólne:
 2. Od 18.05 na terenie szkoły organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Od 25.05. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla MATURZYSTÓW zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie szkoły w zakładce aktualności oraz w terminarzu dziennika Librus. Konsultacje on-line odbywają się jak dotychczas.
 4. Od 1.06. w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół w Głuchowie. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje on-line.
 5. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń, który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.
 6. Uczeń, który będzie łamał obowiązujące w Zespole Szkół zasady może uczestniczyć w konsultacjach tylko pod opieką rodzica i otrzymuje punkty ujemne z zachowania.
 7. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.

Zadania rodziców:

 1. Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.
 2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.
 3. Zaopatrzenie ucznia w maseczkę.
 4. Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.
 5. Dostarcza do placówki uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia stanowiące załącznik nr 1   (do pobrania ze strony szkoły) lub uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły/nauczyciela w dniu przyjścia na konsultacje.

Zadania uczniów:

 1. Uczeń, który chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza na stronie szkoły lub w terminarzu w Librusie – harmonogram konsultacji -  termin konsultacji danego nauczyciela.
 2. Zawiadamia nauczyciela poprzez Librusa, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.
 3. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
 4. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk.
 5. Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
 6. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
 7. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 8. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.

Zadania nauczyciela:

 1. Na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa,
 2. Dba o wietrzenie sali,
 3. Dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,
 4. Sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1.5 m od innego,
 5. Wchodzi do sali w maseczce
 6. Nauczyciel wychowania fizycznego:
 • jeśli chce prowadzić konsultacje w sali zgłasza zakończenie zajęć woźnej, aby ta mogła dokonać dezynfekcji używanych sprzętów,
 • pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna
 • dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób
 • udziela niezbędnej pomocy uczniowi w razie potrzeby zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki.
 • korzystając z obiektu sportowego dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt
 1. Procedury bezpieczeństwa:
  1. Uczeń przychodzi do szkoły o wyznaczonej godzinie, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach.
  2. Wchodząc do szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk.
  3. Przed konsultacjami i po nich uczniowie i rodzice nie mogą przebywać na terenie szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
  4. Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć.
  5. Szatnie są nieczynne – uczeń zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
  6. Od razu po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.
  7. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe:
 • mycie klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, poręczy i toalet , poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów o godzinie 8.00 i 15.30.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBYCOVID-19

 1. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je do gabinetu profilaktyki.
 2. Z uczniem zostaje wyznaczony pracownik, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór ucznia. Powiadamia także dyrektora szkoły.
 3. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice oraz kombinezon który znajduje się w IZOLATORIUM – gabinecie profilaktyki.
 4. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKASZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBYCOVID-19

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet profilaktyki.
 3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu profilaktyki i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

załącznik 1 Oświadczenie konsultacje.docx

załącznik 2 Harmonogram konsultacji z nauczycielami2020.docx