Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS obowiązujące w Zespole Szkół w Głuchowie

Procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS obowiązujące

w Zespole Szkół w Głuchowie

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie

-       rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.

Higiena

-       częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wietrzenie

-       zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny uczniów.
 3. Po przyjściu do szkoły uczniowie w pierwszej kolejności powinni umyć ręce wodą z mydłem.
 4. Rodzice i opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.
 5. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 6. Wychowawcy klas mają obowiązek zapewnić szybką, skuteczną komunikację z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 7. Dyrektor szkoły zapewnia termometr bezdotykowy bądź inne urządzenia do  bezdotykowego pomiaru temperatury. Wychowawcy klas i pracownicy szkoły mają obowiązek wykorzystywać je w miarę zaistniałych okoliczności.
 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (w gabinecie profilaktyki prozdrowotnej) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 9. Na przerwach i podczas zajęć rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się uczniów.
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny:
 • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
 1. Pracownicy obsługi (woźne) zapewniają regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.
 2. Należy regularnie wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w  czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 3. Na zajęciach wychowania fizycznego zaleca się korzystanie przez uczniów z kompleksu boisk sportowych a na przerwach pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 4. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Uczniowie we współpracy z pielęgniarką środowiskową mają możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 6. Uczniowie mają możliwość korzystania z opieki stomatologicznej we współpracującym w szkole gabinecie na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w  przepisach prawa zasad korzystania z gabinetu oraz godzin jego pracy.
 7. W szkole funkcjonuje dystrybutor wody pitnej, z którego uczniowie mogą korzystać według przyjętych wcześniej zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 8. Dyrektor szkoły oraz wychowawcy mają obowiązek na bieżąco upowszechniać wewnętrzne regulaminy i procedur bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące na terenie szkoły z  uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679).
 9. Dyrektor szkoły i wychowawcy zapewniają dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w  szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/ opiekunami prawnymi.

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. Rekomenduje się wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.
 2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po  powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Pracownicy obsługi zapewniają regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem.
 3. Pracownicy obsługi regularnie monitorują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników – zapisują to w kartach monitoringu.
 4. Pracownicy szkoły zapewniają codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 5. Stosowane w szkole środki do dezynfekcji powierzchni, stosuje się ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – również instrukcje dezynfekcji.
 7. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.
 10. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej infrastruktury szkoły.

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z  Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. W szkole wyznaczono pomieszczenie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) - gabinet profilaktyki prozdrowotnej, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 5. W miejscach w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną przeprowadza się dodatkowe sprzątania zgodnie z procedurami, a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi i aktualizuje obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.