Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS obowiązujące w Zespole Szkół w Głuchowie

Procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS obowiązujące

w Zespole Szkół w Głuchowie

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie

-       rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.

Higiena

-       częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wietrzenie

-       zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny uczniów.
 3. Po przyjściu do szkoły uczniowie w pierwszej kolejności powinni umyć ręce wodą z mydłem.
 4. Rodzice i opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.
 5. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 6. Wychowawcy klas mają obowiązek zapewnić szybką, skuteczną komunikację z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 7. Dyrektor szkoły zapewnia termometr bezdotykowy bądź inne urządzenia do  bezdotykowego pomiaru temperatury. Wychowawcy klas i pracownicy szkoły mają obowiązek wykorzystywać je w miarę zaistniałych okoliczności.
 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (w gabinecie profilaktyki prozdrowotnej) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 9. Na przerwach i podczas zajęć rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się uczniów.
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny:
 • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
 1. Pracownicy obsługi (woźne) zapewniają regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.
 2. Należy regularnie wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w  czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 3. Na zajęciach wychowania fizycznego zaleca się korzystanie przez uczniów z kompleksu boisk sportowych a na przerwach pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 4. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Uczniowie we współpracy z pielęgniarką środowiskową mają możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 6. Uczniowie mają możliwość korzystania z opieki stomatologicznej we współpracującym w szkole gabinecie na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w  przepisach prawa zasad korzystania z gabinetu oraz godzin jego pracy.
 7. W szkole funkcjonuje dystrybutor wody pitnej, z którego uczniowie mogą korzystać według przyjętych wcześniej zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 8. Dyrektor szkoły oraz wychowawcy mają obowiązek na bieżąco upowszechniać wewnętrzne regulaminy i procedur bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące na terenie szkoły z  uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679).
 9. Dyrektor szkoły i wychowawcy zapewniają dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w  szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/ opiekunami prawnymi.

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. Rekomenduje się wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.
 2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po  powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Pracownicy obsługi zapewniają regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem.
 3. Pracownicy obsługi regularnie monitorują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników – zapisują to w kartach monitoringu.
 4. Pracownicy szkoły zapewniają codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 5. Stosowane w szkole środki do dezynfekcji powierzchni, stosuje się ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – również instrukcje dezynfekcji.
 7. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.
 10. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej infrastruktury szkoły.

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z  Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. W szkole wyznaczono pomieszczenie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) - gabinet profilaktyki prozdrowotnej, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 5. W miejscach w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną przeprowadza się dodatkowe sprzątania zgodnie z procedurami, a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi i aktualizuje obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.